Regulamin

Niniejsza zakładka zawiera Regulamin Portalu PrzepisZMiodem.pl oraz Regulamin Konta Użytkownika Portalu PrzepisZMiodem.pl.

SPIS REGULAMINÓW:

I. Regulamin Portalu PrzepisZMiodem.pl

II. Regulamin Konta Użytkownika Portalu PrzepisZMiodem.pl

 

I. Regulamin Portalu PrzepisZMiodem.pl

 1. Postanowienia wstępne

1.1. Portal PrzepisZMiodem.pl, w tym oferowane w jego ramach Serwisy i Usługi (których definicja znajduję się w rodziale 2. Definicje), udostępniany jest Użytkownikom przez Jacek Balana EL-TER, z siedzibą w Naramie przy ul. Granicznej 214, 32-095 Iwanowice, o numerze NIP: 678-102-81-71 i REGON: 350423940, adres e-mail do kontaktu: kontakt@el-ter.pl, zwanym dalej Właścicielem Portalu.

1.2. Portal PrzepisZMiodem.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.3. W ramach Portalu PrzepisZMiodem.pl działają udostępniane we własnym imieniu przez Właściciela Portalu Serwisy i Usługi:

a) w domenie internetowej PrzepisZMiodem.pl i jej subdomenach;

b) w innych domenach (wraz z ich subdomenami) niż wskazane w pkt a) powyżej.

1.4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z Serwisów i Usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu PrzepisZMiodem.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji zastosowanie mają regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Właściciel Portalu nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie, ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

1.5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu PrzepisZMiodem.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu PrzepisZMiodem.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.6. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu PrzepisZMiodem.pl.

1.7. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu PrzepisZMiodem.pl, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu PrzepisZMiodem.pl, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu PrzepisZMiodem.pl Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 1. Definicje

Właściciel Portalu - Jacek Balana EL-TER, Narama 214, 32-095 Iwanowice

Portal PrzepisZMiodem.pl - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, należąca do Właściciela Portalu i dostępna pod adresem www.PrzepisZMiodem.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Właścicielowi Portalu;

Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu PrzepisZMiodem.pl oraz Usług dostępnych w Portalu PrzepisZMiodem.pl;

Serwis/Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu PrzepisZMiodem.pl serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują Właścicielowi Portalu;

Partner - każdy podmiot współpracujący z Właścicielem Portalu na podstawie stosownej umowy;

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela Portalu na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu PrzepisZMiodem.pl, umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Portal PrzepisZMiodem.pl lub Partnerów,

b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,

c) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,

d) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Zasady korzystania z Portalu PrzepisZMiodem.pl

 3.1. W ramach Portalu PrzepisZMiodem.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu PrzepisZMiodem.pl lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;

b) zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu PrzepisZMiodem.pl po uprzednim założeniu Konta Użytkownika w Portalu PrzepisZMiodem.pl;

c) korzystać z wyszukiwarek, kalkulatorów, map itp.;

d) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;

e) korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.;

f) tworzyć Konto Użytkownika Portalu PrzepisZMiodem.pl;

3.2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu PrzepisZMiodem.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

3.3 Z zastrzeżeniem pkt. 3.4 do zawarcia pomiędzy Właścielem Portalu a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu PrzepisZMiodem.pl dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu PrzepisZMiodem.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu PrzepisZMiodem.pl.

3.4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

3.5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w pkt. 1.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu PrzepisZMiodem.pl jest bezpłatne.

3.6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt. 3.7.

3.7. Właściciel Portalu ma prawo zamieszczania w Portalu PrzepisZMiodem.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Właściciela Portalu lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu PrzepisZMiodem.pl i prezentowanych w nim Materiałów.

 1. Własność intelektualna

4.1. Portal PrzepisZMiodem.pl oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu PrzepisZMiodem.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

4.2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu PrzepisZMiodem.pl przysługują Właścicielowi Portalu lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Właściciel Portalu prezentuje w Portalu PrzepisZMiodem.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

4.3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu PrzepisZMiodem.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4.4. Bez uprzedniej zgody Właściciela Portalu Użytkownicy mogą korzystać z Portalu PrzepisZMiodem.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:

a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu PrzepisZMiodem.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu PrzepisZMiodem.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;

b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.

4.5. Zamieszczając Materiały w Portalu PrzepisZMiodem.pl Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu PrzepisZMiodem.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów. 


 1. Prawa i obowiązki Użytkownika Portalu PrzepisZMiodem.pl

5.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu PrzepisZMiodem.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu PrzepisZMiodem.pl.

5.2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

5.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu PrzepisZMiodem.pl Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

5.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu PrzepisZMiodem.pl treści o charakterze bezprawnym.

 1. Odpowiedzialność Właściciela Portalu

6.1. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu PrzepisZMiodem.pl, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu PrzepisZMiodem.pl przez Użytkowników;

c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu PrzepisZMiodem.pl, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;

e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu PrzepisZMiodem.pl;

f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Właściciela Portalu, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

6.2. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu PrzepisZMiodem.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

6.3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 1. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usług w Portalu PrzepisZMiodem.pl

7.1. Do korzystania z Usług w Portalu PrzepisZMiodem.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).

7.2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

 1. Dane osobowe

8.1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu PrzepisZMiodem.pl Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu PrzepisZMiodem.pl. Przetwarzanie przez Właściciela Portalu danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

8.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Jacek Balana EL-TER, z siedzibą w Naramie przy ul. Granicznej 214, 32-095 Iwanowice, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.

8.3. Właściciel Portalu przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

8.4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Właściciela Portalu na adres Jacek Balana EL-TER, Narama 214, 32-095 Iwanowice lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: kontakt@el-ter.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego

9.1. Każdemu Użytkownikowi Portalu PrzepisZMiodem.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu PrzepisZMiodem.pl.

9.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@el-ter.pl lub listownie na adres: Jacek Balana EL-TER, Narama 214, 32-095 Iwanowice.

9.3. Właściciel Portalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

9.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

9.5. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 9.3 - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Właściciela Portalu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Właściciel Portalu ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Właściciela Portalu. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu PrzepisZMiodem.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.

10.2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu PrzepisZMiodem.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu PrzepisZMiodem.pl.

10.3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu PrzepisZMiodem.pl.

10.4. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, o których mowa w ptk. 1.6 niniejszego Regulaminu, Właściciel Portalu, w każdym czasie, ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu PrzepisZMiodem.pl oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu PrzepisZMiodem.pl. Właściciel Portalu jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu PrzepisZMiodem.pl.

 1. Dostępność regulaminu

11.1 Niniejszy Regulamin w jest dostępny w aktualnej wersji pod adresem: http://www.PrzepisZMiodem.pl/regulamin.htmlSprawdzone przepisy z miodem (dołącz):

Przepis Z Miodem.pl - Sprawdzone przepisy z miodem || 2015 - ∞


Przepis Z Miodem jest częścią grupy PortalPszczelarski.pl

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Realizacja

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz

Dla   

Grupa Balana

Wsparcie merytoryczne

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz