Polityka prywatności

Polityka prywatności

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Naramie, przy ul. Granicznej 214, 32-095 Iwanowice, o numerze NIP: 6781028171 i REGON 350423940, zwanym dalej Właścicielem Portalu.

1.2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Właściciel Portalu dba o bezpieczeństwo udostępnianych mu danych osobowych, a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

1.4. Dane osobowe są przechowywane przez Właściciel Portalu na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i osoby współpracujące z Właścicielem Portalu.

1.5. Dane osobowe użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie w jakim została wyrażona zgoda. Właściciel Portalu przywiązuje dużą uwagę do ochrony danych osobowych oraz prywatności swoich Użytkowników, których dane osobowe są przetwarzane. Dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celami dla których zostały zebrane i stosownie do zakresu udzielonych zgód oraz obszarów przetwarzania dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Cel i zakres zbierania danych

2.1. Dane osobowe zbierane przez Właściciela Portalu wykorzystywane są wyłącznie do poniższych celów:

a) do celów zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy między Właścicielem Portalu a Użytkownikiem, polegającej na świadczeniu Usług przez Właściciela Portalu;

b) do celów zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Produktów i Usług poprzez Sklep Internetowy, w tym umożliwienie dostarczenia produktów Użytkownikowi. W przypadku, gdy nie zostaną podane dane niezbędne do realizacji zamówienia nie będzie możliwości zrealizowania danego zamówienia;

c) zapewnienia kontaktu między Właścicielem Portalu a Użytkownikiem oraz Użytkownikiem i innymi Użytkownikami;

d) umożliwienie Użytkownim realizację ich praw w ramach zawieranych umów z Właścicielem Portalu;

e) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz produktów i usług osób trzecich;

2.2. Właściciel Portalu przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów), jeśli zostały one udostępnione: imię, nazwisko, płeć, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, zainteresowania, adresy stron www, numer faksu, obywatelstwo, adres do korespondencji, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, znajomość obsługi komputera, kursy, informacj o posiadaniu prawa jazdy, hobby, indormacje o działalności pozazawodowej, informacje dotyczące życiorysu, pseudonim, login, hasło, adres URL wykorzystywany w serwisach społecznościowych, numer rachunku bankowego.

2.3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską Właściciel Portalu przekazuje zebrane dane osobowe Użytkownika, w zakresie i na czas niezbędny do dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Właściciela Portalu.

2.4. Podając dane osobowe i przystępując do korzystania z usług, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie wskazanym w art. 2.2 i 2.3 Polityki prywatności - z zastrzeżeniem art 3.3.

2.5. Niezależnie od powyższych punktów, Właściciel Portalu może, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług, o których mowa w regulaminie serwisu (tzw. dane eksploatacyjne), tj: oznaczenie identyfikujące użytkownika nadane na podstawie przekazanych przez niego danych, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.6. Zainteresowane osoby, z niektórych z naszych usług mogą korzystać, nawet bez rejestracji na stronie. Jednak, aby móc korzystać z wszystkich funkcji serwisu, należy stworzyć własne Konto. Aby umożliwić funkcjonowanie serwisu podczas rejestracji proszone są o podanie określonych danych osobowych. Są to przede wszystkim następujące dane:

a) Nazwa użytkownika

b) Adres e-mail

c) Hasło

Podany adres e-mail i hasło nie będą widoczne dla innych Użytkowników, chyba że Użytkownik je dobrowolnie opublikuje.

  1. Podstawa przetwarzania danych

3.1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu PrzepisZMiodem.pl Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu PrzepisZMiodem.pl. Zakres wymaganych danych wskazany jest Użytkownikowi także w Regulaminie oraz każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi elektronicznej lub zawarciem umowy.

3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcie na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

3.3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, dane te będą przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, promocjach i usługach, związanych z działalnością Właściciela Portalu.

3.4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Właściciela Portalu i za zgodą osoby, której dotyczą.

  1. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

4.1. Każda osoba, której danymi osobowymi administruje Właściciel Portalu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich modyfikacji, poprawiania lub usunięcia.

4.2. Właściciel Portalu zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@el-ter.pl albo pisemnie na adres: Jacek Balana EL-TER, Narama 214, 32-095 Iwanowice.

5 . Pliki Cookies

5.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plikówtekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika odwiedzającego Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystano przeglądając Serwis).

5.2. Właściciel Portalu przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej sklepu internetowego w następujących celach:

a) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy,

b) dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;

c) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu oraz badania potrzeb Użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkoniwka.

5.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

5.4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5.5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis prowadzony przez Właściciela Portalu – zgodnie z obowiązującymi przepisami, taka zgoda może być również wyrażona poprzez odpowiednią  konfigurację ustawienia przeglądarki internetowej.

  1. Postanowienia końcowe

6.1. Właściciel Portalu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Właścieciel Portalu udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Użytkownika.

b) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

c) Dostęp do Konta możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu (adres poczty elektronicznej) i hasła utworzonego przez Użytkownika.

6.3. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel Portalu zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Portalu PrzepisZMiodem.pl i Serwisów prowadzonych przez Właściciela Portalu.

6.4. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Właściciel Portalu umieści na stronie internetowej informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z opatrzoną datą, od której obowiązuje.

6.5. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkowników zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Właściciel Portalu są udzielone przez Użytkowników zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 21.11.2015 r.Sprawdzone przepisy z miodem (dołącz):

Przepis Z Miodem.pl - Sprawdzone przepisy z miodem || 2015 - ∞


Przepis Z Miodem jest częścią grupy PortalPszczelarski.pl

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Realizacja

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz

Dla   

Grupa Balana

Wsparcie merytoryczne

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz